POLITIEKADVISEUR.NL

VERHELDEREN – TRAINEN – ADVISEREN – VOORUITKIJKEN

 

Dit is het cv van Wiert Wiertsema. Socioloog te Hengelo (O). Mijn ervaring ligt vooral op het gebied van de lagere overheid en zelfstandige organisaties die met publiek geld worden bekostigd.  Ik heb gewerkt als onderzoeker, consultant, wethouder, beleidsadviseur en ambtenaar. Als onderzoeker heb ik een reeks publicaties verzorgd. Alleen of samen met anderen. Thans ben ik senior (63 jaar) die nog lang niet is uitgewerkt en graag actief wil blijven.

 

 

Wiert Wiertsema

 

Geboren 6 september 1949 in Bennekom (gemeente Ede).

Opgegroeid in Wageningen. Studie sociologie in Groningen.

Gehuwd, twee (studerende) kinderen.

Eduard Flipsestraat 29

7558 DT Hengelo (O)

Telefoon 074-2783552

w.wiertsema@hetnet.nl

 

Opleiding

 

HBS A

Studie sociologie in Groningen

Hoofdvak sociologie van wonen en bouwen

Bijvakken: economie, sociale planologie

 

Samenvatting van het CV

 

1969-1977          Sociologie in Groningen

1976-1977          Maken simulatiespel voor het ontwikkelen van een woonomgeving (Heidemij)

1976-1977          Oprichting van onderzoek- en adviesbureau IGG

1977-1979          Docent organisatiekunde op HBO opleiding in Groningen

1977-1982          Onderzoeker bij IGG in Groningen. Mede-eigenaar van het bureau.

1977-1978          Onderzoek naar de positie advocatuurstagiaires (Orde van Advocaten)

1978-1979          Onderzoek naar het welzijnsbeleid van de provincie Groningen

1979-1980          Reorganisatie instelling voor maatschappelijk werk en gezinszorg

1979-1983          Evaluatie welzijnsexperimenten in Heerenveen en Bellingwedde (SCP)

1980-1981          Inventarisatie steunfuncties en regelingen (Harmonisatieraad Welzijnsbeleid)

1981-1982          Onderzoek effect Rijksbijdrageregeling Emancipatiewerk (Rijksoverheid)

1982-1983          Onderzoek effect rijksmiddelen voor minderheden op lokaal niveau (Rijksoverheid)

1983-2002          Onderzoeksleider en consultant bij IGG in Rotterdam

1983-1984          Onderzoek draagvlak Centrum-Noord in deelgemeentebestel (gemeente Rotterdam)

1987-1989          Advies bezuinigingen welzijn (gemeente den Haag)

1990-1991          Analyse van de ontwikkelingsfunctie van de vrouwenbureaus (Rijksoverheid)

1991-1992          Advisering decentralisatie vrouwenbureaus (Rijksoverheid)

1990-1994          Evaluaties sociale vernieuwing bij gemeenten (SCP)

1989-1990          Onderzoek naar het effect van het maatschappelijk activeringswerk (Rijksoverheid)

1993-1994          Projectleider (a.i.) Welzijnsrapportage Sociaal Cultureel Planbureau

1994-2002          Gemeenteraadslid in Alblasserdam

1997-1998          Opstellen wijkplannen deelgemeente Centrum Noord

1998-1999          Rotterdamse gehandicapten spreken zich uit.

                           Twee onderzoeken naar het gehandicaptenvervoer (gemeente Rotterdam)

1998-2000          Welzijnsonderzoek zelforganisaties Delfshaven (deelgemeente Delfshaven)

1998-2002          Opstellen talrijke wijkanalyses in Rotterdam en Amsterdam.

1999-2002          Lokale beleidsontwikkeling kinderopvang, jeugdbeleid, diversiteit en gehandicapten.

2001-2002          Advies over de meerkosten extramurale zorg in Rotterdam (gemeente Rotterdam)

2000-2002          Wethouder in Alblasserdam

2003-2006          Griffier in Hengelo (O)

2006-2009          Ambtenaar gemeente Hengelo

2009-   nu           Politiek adviseur

 

 

Nevenfuncties bij maatschappelijke en politieke instellingen tussen 1972 tot heden

 

–                  Provinciaal bestuur PPR (1972-1974)

–                  Landelijk bestuur PPR (1974-1976)

–                  Stichting Beheer Drugshulpverlening in Groningen (1979-1983)

–                  Koepelorganisatie Sociaal-Cultureel Werk De Slinger in Groningen (1981-1983)

–                  Stichting Daklozenopvang in Groningen (1984-1988)

–                  Bestuur Centraal Wonen in Groningen (1984-1987)

–                  Stichting Opbouwwerk in Alblasserdam (1998-2002)

–                  Bestuurslid Gevudo Afvalverbrander in Dordrecht (1998-2002)

–                  Redacteur bundel op gebied zorg en welzijn (2003-2005)

–                  Beheerder bij www.gratisadviseurs.nl (2009-heden). O.a de rubriek ‘politiek’.

                   (http://www.gratisadviseurs.nl/mens-&-maatschappij/politiek.html)

–                  Voorzitter bestuur Pro Hengelo in Hengelo; Lid steunfractie (vanaf 2010)

–                  Lid Actiecomité Een Groene Wijk Maak Je Samen in Hengelo (2011-heden)

 

 

 

1977-1979

 

Na mijn afstuderen in 1977 heb ik een Onderzoeks- en adviesbureau IGG opgericht dat eerst gevestigd was in Groningen en vanaf 1983 in Rotterdam. Daarnaast werkte ik twee jaar als parttime docent op een HBO in Groningen (ASKA) die opleidde voor sociale beroepen. Ik gaf onderwijs aan mensen die vanuit hun werk het HBO diploma wilden behalen en trainde hen o.a. in onderhandelen, samenwerken, beleidsvorming, e.d.

 

IGG was gericht op overheden en non-profitorganisaties. Naast (mede) eigenaar en leidinggevende bij het bedrijf te zijn, heb ik de eerste jaren vooral gewerkt als onderzoeker en adviseur. O.a. voor de Orde van advocaten, de provincie Groningen en het Sociaal Cultureel Planbureau. Dit resulteerde in diverse onderzoeksrapporten en publicaties. Daarnaast heb ik gewerkt als organisatieadviseur. In die hoedanigheid heb ik een reorganisatie van een instelling voor thuiszorg en maatschappelijk werk op me genomen.

 

1980-1990

 

Vanaf 1979 stond het rijksbeleid op welzijnsterrein in het teken van de decentralisatie en het maken  van integrale welzijnswet. In opdracht van het rijk heb ik daar uit voortvloeiende experimenten intensief gevolgd en daarvan verslag gedaan. Daarnaast heb ik beleidsevaluaties gemaakt van tal van rijksregelingen met als opdrachtgevers het SCP, de ministeries van CRM (later WVC), Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, alsook de Harmonisatieraad voor het Welzijnsbeleid. In dat kader heb ik de stand van zaken in tientallen gemeenten geanalyseerd. Vanaf 1983 ben ik me gaan toeleggen op advisering op basis van verricht onderzoek. Daarbij ging het om advisering van individuele welzijnsinstellingen en langjarige projecten voor rijk en gemeenten. Voorbeelden zijn de beleidsontwikkeling voor een steunfunctie op het terrein van opbouwwerk, de advisering van de gemeente Rotterdam over de toekomst van het deelgemeentebestel (1984) en de gemeente Den Haag over bezuinigingen op welzijn (1988). Daarna volgden diverse projecten gericht op het decentraliseren van voorzieningen van het rijk naar het provinciale en grootstedelijke niveau en het inventariseren van mogelijke effecten van dit beleid.

 

 

1990-2000

 

In 1990 begon van rijkswege de sociale vernieuwing. In opdracht van Binnenlandse zaken en het Sociaal Cultureel Planbureau heb ik onderzoek gedaan naar het effect van stimuleringsmaatregelen gericht op gemeenten en provincies. De resultaten zijn vastgelegd in de rapportages van het Sociaal Cultureel Planbureau over de sociale vernieuwing. In 1993 en 1994 heb ik als interim-projectleider gewerkt voor de jaarlijkse Welzijnsrapportage op het Sociaal Cultureel Planbureau. Doel was om regering en parlement te informeren over de uitvoering van de toenmalige wetgeving op basis van verricht onderzoek. Vanaf 1995 kwam als ‘spin off’ van de sociale vernieuwing het wijkbeleid in de aandacht te staan. Op dat terrein heb ik talloze opdrachten vervuld in Rotterdam en Amsterdam. Het ging dan om onderzoek gericht op het formuleren van de problemen die speelden in de wijk (samen met wijkbewoners, welzijnsorganisaties, politie en overheid), het uitstippelen van nieuwe beleidslijnen en het versterken van de samenwerking op wijkniveau. Daarnaast heb ik gewerkt aan nieuw beleid op het gebied van de integratie, het jeugdbeleid, de kinderopvang en het gehandicaptenbeleid. Dit ontwikkelingswerk heb ik gedaan tot 2000. Het gebeurde in opdracht van de gemeente Rotterdam, deelgemeenten en grote instellingen.

 

Naast mijn onderzoek- en advieswerk was ik vanaf 1994 lid van de gemeenteraad van Alblasserdam. Tweemaal ben ik lijsttrekker geweest voor de PvdA, de grootste fractie in de raad. Voor de gemeente Alblasserdam was de regionale samenwerking van groot belang gelet op de omvangrijke ruimtelijke projecten die de gemeente om handen had. Daarvoor heb ik me enorm ingezet. Ook ben ik namens raad bestuurslid geweest van de vuilverbrander in de Drechtsteden. Een miljoenenbedrijf dat destijds met zwaar weer te kampen had.

 

 

2000-heden

 

In 2000 ben ik benoemd tot wethouder van de gemeente Alblasserdam met o.a. volkshuisvesting, wijkbeleid en vergunningverlening in portefeuille. Daarnaast bleef ik actief binnen mijn bedrijf als  projectleider. Ik richtte me vooral op het wijkbeleid door het maken van wijkplannen en wijkanalyses. Na de verkiezingen van 2002 werd de PvdA partij uit het dagelijks bestuur gezet. Ik pakte mijn oude werk weer volledig op, maar wilde toch graag iets anders gaan doen. Per 1 januari 2003 ben ik benoemd tot griffier van de gemeenteraad van Hengelo met als opdracht de dualisering van het gemeentebestuur in te voeren. In 2009 ben ik uit gemeentedienst getreden, nadat ik me eerder had teruggetrokken als griffier. Thans ben ik zelfstandig werkzaam en in die hoedanigheid eigenaar van de politiekadviseur.nl. Ik verricht advieswerk en geef politieke trainingen. Gratis advies geef ik als beheerder van de rubriek politiek en publiekszaken gemeenten op de site www.gratisadviseurs.nl. Sinds 2010 ben ik voorzitter van de lokale politieke partij Pro Hengelo. Deze partij is met vijf zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Hengelo.

 

 

Hobby’s

 

Mijn hobby’s liggen op het gebied van de politiek, beeldende kunst en de praktische toepassing daarvan. Als hobby heb ik de website odyssee-dell-arte.nl waar ik aardewerk verkoop uit de periode 1900-1970. De Italiaanse renaissance heeft mijn bijzondere belangstelling. Daarnaast strijd ik met de medebewoners van mijn wijk voor het behoud van de groenstructuur in mijn woonwijk die als gevolg van bezuiniging zou moeten verdwijnen.

 

 

Persoonlijke eigenschappen

 

Qua persoonlijkheid ben ik iemand die goed analyseert en oplossingsgericht werkt. Goed kijken en luisteren is iets wat ik me in de loop der jaren eigen heb gemaakt. Mijn sterke punt ligt bij het verbinden van praktijk en beleid. Ik heb overtuigingskracht en ben in staat om mijn plannen en ideeën helder te verwoorden, zowel schriftelijk als mondeling. Daarnaast heb ik een brede interesse.