POLITIEKADVISEUR.NL

VERHELDEREN – TRAINEN – ADVISEREN – VOORUITKIJKEN

 

Veel problemen tussen instellingen en gemeentebestuur liggen besloten in de aard van de politiek. De samenleving verandert en de politiek verandert (soms vliegensvlug) mee. Het politiek bestuur kan moeizame en onverwachte keuzen maken, snel van standpunt wisselen en veeleisend zijn in de administratieve controle.

 

Bij problemen op de korte termijn kan de politiek adviseur U bijstaan met het analyseren van de situatie, het bedenken van oplossingsrichtingen en strategisch advies. Als U op de langere termijn een stevige verankering binnen het politieke systeem nastreeft, bedenk dan twee dingen.

 

Op de eerste plaats dat de controlebehoefte van de overheid te maken heeft met het overheersende gevoel bij gemeentepolitici dat instellingen (te) weinig meebewegen met de ontwikkeling van de samenleving en  – op de tweede plaats –  dat steeds blijkt dat politieke partijen ondanks hun pretenties, niet bij machte zijn om de richting die de samenleving uitgaat, te benoemen en te ondersteunen. Hier liggen uw mogelijkheden, want dat kunt U (als organisatie) wel. Niet op een politiek/bestuurlijke manier, maar op basis van uw kennis van de lokale problemen, de deskundigheid van uw medewerkers en een open manier van communiceren over uw verrichtigen in de samenleving. Als instelling beschikt U over een schat aan kennis die de politiek ontbeert. Dit kapitaal kunt U strategisch inzetten.

 

De vraag is slechts hoe U deze zaken organiseert en politiek in stelling brengt. Invloed verwerft op de politieke agenda. De politiek adviseur kent de mechanismen waarlangs dit gerealiseerd kan worden. Dat is geen oplossing voor urgente bedreigingen. Die behoeven een andere aanpak. Wel helpt het een stevige basis te leggen voor een goede relatie met uw gemeentebestuur op langere termijn.